Privacyverklaring

Vereniging AOVoorZZP

Dit is de Privacyverklaring van Vereniging AOVoorZZP (hierna te noemen “AOVoorZZP”, “wij” “ons” of “onze”), een vereniging met adres Vermeerstraat 14, te Zoetermeer, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76053660. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze faciliteiten. Wij verzamelen deze gegevens om onze taken als vereniging voor voorzieningen te faciliteren uit te kunnen voeren. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze faciliteiten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle leden, leveranciers en alle anderen die gebruik maken van onze faciliteiten (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Lidnummer
 • Inkomensklasse
 • Ziekte perioden
 • Iban rekeningnummer

Hoe gebruiken wij deze informatie?

De (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor het realiseren van de doelen van de vereniging en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt door bestuur, leden of derden.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden anders dan vermeld in het aanmeldingsformulier / toestemmingsverklaring. Dit zullen zijn de Arboarts-dienst en onze facilitator DeMar.

Zeggenschapswijziging

Wanneer AOVoorZZP, of een deel daarvan, wordt overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
DeMar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via het internet wordt beveiligd. Echter, DeMar kan niet verzekeren dat de informatie op het internet niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en AOVoorZZP. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart DeMar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met DeMar.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met DeMar door een e-mail te sturen naar administratie@aovoorzzp.nl of een brief sturen aan: DeMar Administratieve Dienstverlening, Vermeerstraat 14, 2712SW te Zoetermeer.
Een lid dat informatie vraagt over zijn eigen gegevens moet zich kunnen identificeren bijvoorbeeld door enkele persoonlijke controle vragen te beantwoorden.

Wijzigingen

AOVoorZZP kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd via de website aan u.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met AOVoorZZP door een e-mail te sturen naar administratie@aovoorzzp.nl

DeMar Administratieve Dienstverlening

Vereniging AOVoorZZP gaat een duurovereenkomst inzake het administratief en facilitair ondersteuning bieden, en een verwerkersovereenkomst aan met DeMar Administratieve Dienstverlening en geeft DeMar Administratieve Dienstverlening daarmee de opdracht om werkzaamheden voor AOVoorZZP uit te voeren. Het bestuur vergewist zich ervan dat DeMar Administratieve Dienstverlening haar processen en systemen heeft ingericht conform de bepalingen in de AVG. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door DeMar Administratieve Dienstverlening verzameld, bewaard en verwerkt in opdracht van AOVoorZZP. DeMar Administratieve Dienstverlening verzamelt geen gegevens over de aard van ziekmeldingen en de persoonlijke situatie van de leden.